Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program pro komunální volby 2014

Benátky sobě - sdružení Strany zelených

 

a nezávislých kandidátů

 

 

 

Životní prostředí

… aby to v Benátkách nesmrdělo

- Budeme aktivně podporovat zamítavé stanovisko města BnJ k zavedení naftalenové výroby brusných kotoučů v areálu Carborundum Electrite.

 

- Podnítíme jednání se společností AVE o možnosti omezení šíření pachových látek z tělesa skládky směrem k zástavbě města.

 

Budeme iniciovat u zemědělských podniků hospodařících v okolí BnJ prověrku dodržování Zásad správné zemědělské praxe, zejména v oblasti plnění nízkoemisního způsobu hnojení. U podniků, které dosud nemají Zásady správné zemědělské praxe přijaty, budeme prosazovat jejich zavedení.

 

Podpoříme výsadbu nových stromů v BnJ, rozšiřování zelených ploch na úkor ploch zpevněných a podpoříme občany v péči o místní zeleň a účast v řízení o kácení stromů či likvidaci zeleně ve městě.

 

 

… aby bylo v Benátkách méně hluku

Budeme požadovat provedení úředního měření hluku v blízkosti komunikace R10 a na základě výsledků zahájíme s ŘSD jednání o možnostech snížení hluku v nejvíce zasažených územích.

 

Budeme s Krajským úřadem Středočeského kraje hledat způsob odklonění tranzitní nákladní automobilové dopravy zejm. z komunikace II/272 mimo zástavbu BnJ.

 

Budeme prosazovat důsledné používání zákonem stanovených nástrojů k omezování znečišťování ovzduší z lokálních topenišť a podpoříme plynofikaci těch částí města, kde ještě plyn zaveden není.

 

Podpoříme výstavbu tzv. sestupné komunikace (od motorestu Tempo přímo do průmyslové zóny) za účelem odklonu nákladní automobilové dopravy mimo zástavbu města. Bez existence této účelové sestupné komunikace nepodpoříme žádné navýšení kapacity skládky či rozvoj průmyslové zóny, jež by znamenal další přitěžování dopravy ve městě.

 

 

Otevřená fungující správa města

… aby Benátčané věděli o záměrech radnice

- Změníme pozvánky na veřejné jednání Zastupitelstva tak, aby občané věděli, co se bude konkrétně projednávat, a navrhneme změnu jednacího řádu pro zvýšení možnosti občanů se vyjádřit

 

Zpřístupníme zápisy z jednání Rady města a podklady pro zastupitele občanům

 

Zveřejníme všechny uzavřené smlouvy mezi městem a dalšími subjekty na webu města

 

Zavedeme pořizování video záznamů z jednání veřejného zastupitelstva, který bude k dispozici na webu města

 

- Zveřejníme fotografii a kontakty na zvolené zastupitele města a členy výborů na webu

 

Zprůhledníme jmenování členů komisí města a jejich fungování. Podpoříme možnost občanů se komisí účastnit jako hosté.

 

Zavedeme možnost předplatného Zpravodaje Benátecka

 

 

Sociální a zdravotní služby

… aby se seniorům a jejich rodinám

v Benátkách lépe žilo

- Podpoříme sociální služby a agentury domácí péče tak, aby senioři či osoby se zdravotním postižením mohli setrvat co nejdéle v domácím prostředí

 

- Budeme usilovat o bezbariérovost ve městě

 

- Podpoříme vznik občanské poradny či zřízení bezplatné právní poradny pro řešení krizových situací (za využití dostupných dotačních programů nebo ve spolupráci s existujícími neziskovými organizaci)

 

- Zahájíme společný proces komunitního plánování sociálních služeb s občany (zjišťování potřebnosti služeb pro určité cílové skupiny – mládež, osoby s postižením, senioři, rodina a děti, romské etnikum, prevence kriminality atd. a následná realizace naplánovaných aktivit)

 

- Podpoříme činnost spolků pro seniory a dobrovolnické aktivity občanů

 

 

Školství a vzdělávání

… aby nás učení bavilo

Podpoříme vznik školského poradenského zařízení v Benátkách n. J. pro včasnou diagnostiku specifických poruch učení a pro preventivní řešení školních problémů a šikany

 

Nabídneme prostory města pro kurzy seberealizace a celoživotního vzdělávání pro dospělé a seniory (např. Tvořivé a hudební kroužky, seberozvoj a podpora dovedností, počítače apod.)

 

Budeme transparentně zveřejňovat volné kapacity školek v Benátkách na internet.

 

Budeme podporovat rozšiřování nabídky pro mladé rodiny a trávení volného času v přírodě (např. programy ekologické výchovy, podpora lesní školky a pobytu školních dětí v přírodě…)

 

Podporujeme spravedlivé a průhledné financování sportovních oddílů a kulturních spolků

 

Umožníme integraci žáků za pomoci asistentů či možnosti individuálního nebo speciálního vzdělávání

 

Zavedeme do školních bufetů a jídelen více bio a regionálních potravin.

 

Začleníme město do dotačních systémů pro zájmové a celoživotní vzdělávání.

 

 

Investiční akce města

… aby finance byly vynakládány účelně

Plánované akce města, vč. podrobnějšího rozpočtu, budeme projednávat s občany aktivní formou – malé zapojení občanů nebereme jako souhlas se záměrem

 

Podpoříme projekty na zvýšení kvality každodenního života občanů za rozumnou cenu

 

Zavedeme přehledný a srozumitelný rozpočet na webu (ve formě rozklikávacích políček po činnostech)

 

Zaměříme se na úspory spotřeby energií, tepla a vody v městem hrazených institucích